Tiến độ thi công Căn hộ Sài Gòn Mia Ngày 03-03-2019

Hình ảnh tiến độ thi công Căn hộ Sài Gòn Mia ngày 03-03-2019

Hình ảnh tổng thể block Southern

Hình ảnh tiến độ thi công căn hộ Sài Gòn Mia tổng thể block Southern

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 - 21 block Southern

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Southern

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 - 12 block Southern

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 12 block Southern

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 - 13 block Southern

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Southern

Hình ảnh tổng thể block Central

Hình ảnh tiến độ thi công căn hộ Sài Gòn Mia tổng thể block Central

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 - 26 block Central

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 26 block Central

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 - 12 block Central

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 12 block Central

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 - 13 block Central

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Central

Hình ảnh tổng thể block Northern

Hình ảnh tiến độ thi công căn hộ Sài Gòn Mia tổng thể block Northern

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 - 21 block Northern

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Northern

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 - 13 block Northern

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 13 block Northern

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 - 13 block Northern

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Northern