Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas Ngày 01-04-2019

Hình ảnh tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas Ngày 01-04-2019

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công xây tường khu A

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tô trát tường khu B

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tầng thượng khu D

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tô trát tường khu E

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công xây tường khu F

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tô trát tường khu G

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công cốt thép sàn khu H

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tô trát tường khu J

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tô trát tường khu L

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tầng thượng khu M

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tầng thượng khu N

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tầng thượng khu O

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công tầng thượng khu P

Tiến độ thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiếp tục thi công lắp đặt cẩu tháp xây dựng khách sạn dự án